Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing op onze aanbiedingen en als u een overeenkomst met ons sluit of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u alskoper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel 1 Definities

 1. Talentino: handelend onder de naam Talentino, gevestigd te Gronsveld en ingeschreven bij de Kamer vanKoophandel onder registratienummer 4091372 met de statutaire naam Talent B.V.
 2. Website: de website van Talentino, te raadplegen via www.talentino.eu en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Talentino en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Zakelijke Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Talentino en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 5. Consument: de natuurlijk of rechtspersoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Talentino en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 6. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Talentino en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 8. Locatie: vestiging van Talentino, Watermolen 10, te Maastricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Talentino zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaardenopneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Talentino slechts bindend, indien en voor zover deze door Talentino uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument zich in geval vantegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Talentino afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Er worden geen nadere kosten gerekend. Indien er een mogelijkheid bestaat tot het bezorgen van de producten, zullen de eventuele bijkomende kosten tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden medegedeeld.
 3. De inhoud van de Website en in andere van Talentino afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheidsamengesteld. Talentino kan echter niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Talentino afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Talentino kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Talentino en het voldoen aan de daarbij door Talentino gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Talentino onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Talentino het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Talentino kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Talentino op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst nietaan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5  Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Talentino is ontvangen, zal Talentino zorgen dat de producten op de afgesproken dag/tijd gereed zullen zijn ter afhalen op Locatie of geleverd zullen worden. Zakelijke klanten kunnen producten geleverd krijgen. Particuliere klant kan een Locatie aanwijzen om de producten af te halen.
 2. Talentino is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. In veel voorkomend geval kan een dag/datum/tijdvak gekozen worden. Talentino zal zich ervoor inspannen om de levering in het afgesproken tijdvak af te leveren, maar kan hier geen garanties over geven. Dit zal echter geen bindendeafspraak zijn en slechts een indicatie betreffen. In het geval van een bestelling via een andere route dan via de Website, zal de levering in overleg plaatsvinden.
 4. Indien gekozen wordt voor afhalen op Locatie zal ook een dag en tijdstip/tijdvak gekozen kunnen worden.
 5. Indien Talentino de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis.
 6. Talentino raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur per e-mail met foto’s, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, of indien dit de enige mogelijkheid tot levering betreft, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 8 Verplichtingen Klant

 1. Klant is, indien hij heeft gekozen voor afhalen op Locatie, verplicht de producten op de afgesproken datum afte halen. Klant krijgt ter herinnering een sms en/of e-mail op het door Klant aan Talentino doorgegeven telefoonnummer of e-mailadres.
 2. Indien Klant de producten niet afhaalt op de afgesproken datum en Locatie, zullen producten niet bewaard worden, dit in verband met dagverse producten.
 3. Indien Klant niet in de gelegenheid is om conform lid 2 van het in dit artikel gestelde de producten af te halen, dan heeft de Klant geen recht op reductie dan wel teruggave van het aankoopbedrag of recht op vervanging voor een ander product.

Artikel 9 Verplichtingen Zakelijke klant

 1. Zekelijke klant is, indien hij heeft gekozen voor bezorging op een door Klant aangegeven adres, verplicht deproducten in ontvangst te nemen en derhalve aanwezig te zijn op het opgegeven afleveradres.
 2. Indien zakelijke klant niet aanwezig is op afgesproken datum en adres, zal Talentino zich inspannen de producten op een naburig adres aan te bieden. Hiervan krijgt Klant een sms en/of e-mailbericht.
 3. Indien het in lid 1 en 2 van dit artikel gestelde niet mogelijk is, zullen de producten worden teruggenomen door Talentino. Vanwege dagverse producten kunnen deze niet bewaard blijven.
 4. Indien Klant herhaaldelijk producten niet afhaalt, niet aanwezig is, of de producten later afhaalt, is Talentino gerechtigd toekomstige bestellingen te weigeren.

Artikel 9 Herroepingsrecht/retour

 1. Alle door Talentino aangeboden producten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. De aangeboden producten betreffen namelijk versproducten, welke kunnen bederven binnen de bedenktermijn.

Artikel 10 Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Talentino volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Talentino is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Talentino is gerechtigd door Klant verschuldigde bedragen achteraf te incasseren door middel vanautomatische incasso, wanneer Klant de daarvoor benodigde machtigingen af heeft gegeven voor het automatisch incasseren van deze verschuldigde betalingen.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet of indien de verschuldigde bedragen niet via automatische incasso konden worden afgeschreven, is Klant, nadat hij door Talentino is gewezen op de telate betaling en Talentino de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijnbetalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Talentino gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke wettelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 11 Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op een Overeenkomst met Consument, tenzij anders afgesproken.
 2. Talentino verkoopt versproducten. Klachten over persoonlijke smaak worden niet aangemerkt als garantieklacht.
 3. Eventueel door Talentino, fabrikant of importeur verstrekte garanties, beloftes en specificaties doen niets afaan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Consument binnen eenredelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Talentino daarvan in kennis te stellen, tenzij de aard van het product of klacht een kortere termijn vereist.
 5. Indien Talentino de klacht gegrond acht, wordt na overleg met Consument een passende oplossing gezocht.De producten worden vervangen dan wel vergoed. De maximale vergoeding is met inachtneming van hetartikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product.

Artikel 12 Garantie Zakelijke Klant

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op een Overeenkomst met Zakelijke Klant, tenzij anders afgesproken.
 2. Talentino spant zich in om producten zoveel mogelijk te laten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbodvermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Zakelijke Klant binnen 24 uur nadat hij de producten heeft ontvangen Talentino daarvan in kennis te stellen, tenzij de aard van het product of klacht een kortere termijn vereist.
 4. Indien Talentino de klacht gegrond acht, kan Talentino besluiten vervangende producten of een reductie op het betaalde bedrag aan te bieden.
 5. Talentino verkoopt versproducten waarbij klachten over smaak niet onder dit artikel zullen vallen.

Artikel 13 Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening vanTalentino, dan kan hij bij Talentino telefonisch, per e-mail een klacht indienen.
 2. Talentino geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Talentino binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijnwaarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Overeenkomst tussen Talentino en Zakelijke Klant.
 2. De totale aansprakelijkheid van Talentino jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het betaalde bedrag van de voor dieOvereenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van €500,-.
 3. Aansprakelijkheid van Talentino jegens Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Talentino jegens Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in deze Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen op deaansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Talentino.
 5. De aansprakelijkheid van Talentino jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Zakelijke Klant Talentino onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Talentino ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Talentino in staat is adequaat tereageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Talentino meldt.
 7. In geval van overmacht is Talentino niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Talentino.

Artikel 16 Persoonsgegevens

 1. Talentino verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.
 2. Talentino houdt bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde rekening met de Europese privacywetgeving.

Artikel 17 Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een Overeenkomst met eenConsument laat deze rechtskeuze de bescherming die Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen diemochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Talentino gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Talentino

Watermolen 10

6229 PM Maastricht

Telefoon: (043) 4572617

E-mailadres: info@talentino.eu

Kvk 14091372
BTWNR NL8172.59.491.B01